Приветствую Вас Гость | RSS
Чернівецький міський осередок Кінологічної Спілки України
Главная | Статут | Регистрация | Вход
   

 

 

Статут нашого відділення 

 статут

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО МІСЬКОГО ОСЕРЕДКУ

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

,,КІНОЛОГІЧНА СПІЛКА УКРАЇНИ"

м.Чернівці,2011р.

Розділ І

  Загальне положення

         1.1. Чернівецький міський осередок Всеукраїнської громадської організації ,,Кінологічна Спілка                України"(надалі за текстом осередок) - місцевий осередок Всеукраїнської громадської організації ,,Кінологічна Спілка України"(надалі за текстом КСУ), який об'єднує на основі спільності інтересів громадян України - власників чистопородних собак для спільної реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом

         1.2. Повна назва осередку: Чернівецький міський осередок Всеукраїнської громадської організації ,,Кінологічна Спілка України".

         Скорочена назва осередку: ЧМО ВГО ,,КСУ".

         1.3. Осередок здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства, принципів Міжнародної Кінологічної Федерації (надалі за текстом МКФ), Статуту КСУ та цього Статуту

         1.4. Осередок співпрацює з іншими громадськими організаціями як в Україні, так і за кордоном. державними установами, організаціями з питань, передбачених цим Статутом

         1.5. Осередок створений і діє на основі добровільності, самоврядування, законності та гласності, рівноправності всіх членів.

         1.6. Осередок поширює свою  діяльність на теріторію міста Чернівці.  

         1.7. Осередок є юридичною особою в установленому законодавством порядку, має свої банківські рахунки, печатку, штампи та інші реквізіти, що затверджуються  Президентом КСУ.

         1.8. Осередок користується символікою КСУ, яка зареєстрована в установпеному законодавством порядку

         1.9. Юридична адреса осередку: м.Чернівці І-й провул.Сагайдачного, 8/2

Розділ ІІ

Мета та завдання осередку

          2.1. Метою діяльності осередку є сприяння збереження та покращення генофонду чистопородних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись досвіт Міжнародної Кінологічної Федерації та вітчизнянного собаківництва.

         2.2. Основними завданнями осередку є:

          - створення, збереження та раціональне використання племінних ресурсів чистопородних собак високої племінної цінності з метою поліпшення та поповнення  національного генофонду чистопородних собак України, чий фізичний стан і морфологічні особливості задовольняють вимоги стандарту породи, які є здібними до навчання та виконання робочих функцій у відповідності до специфічних особливостей своєї породи;

         - забеспечення діяльності єдиної системи селекції у собаківництві шляхом ведення достовірного обліку походження, створення комп'ютерного банку даних чистопородних  собак України, оцінка за типом та якістю нащадків, одержання собак з корисними і вищими генетичними ознаками, створення єкспортного потенціалу племінних ресурсів собак України;

         - розробка стандартів вітчизняних порід собак.

Розділ ІІІ

Напрями і форми діяльності осередку

        3.1. Для досягнення  мети та статутних завдань осередок, у порядку встановленому законодавством, здійснює наступні напрямки діяльності:

        - здійснює племінну роботу з чистопородними собаками, готує документи до племінної книги чистопородних собак;

        - за дорученням КСУ відає родоводи із застосуванням абревіатури та логотипу КСУ на чистопородних собак, власниками яких є члени КСУ, що перебувають на обліку в осередку;

        - бере участь у виставках собак згідно з планами КСУ;

        - організовує та проводить виставки, випробування службових та мисливських собак з метою з'ясування характернимх службових та мисливських якостей, що передаються спадково, для відбору племінного поголів'я за поведінкою, для оцінки як фенотипічних, так і генотипічних особливостей чистопородних собак, та відповідності їх міжнародним стандартам згідно вимог Міжнародної Кінологічної Федерації ( надалі за текстом МКФ);

        - поширює інформацію про свої ідеї та цілі;

        - бере участь в організації навчання працівників рингів, хендлерів, грумерів, заводчиків та працівників розплідників, видає їм за дорученням КСУ відповідні посвідчення;

        - слідкує за дотриманням кінологічної етики членами КСУ, що перебувають на обліку в осередку

        - бере участь у благодійній діяльності.

Розділ ІV

Порядок утворення і діяльність статутних органів осередку та їх повноваження

      4.1. Діяльність осередку базується на таких основних принципах:

        - дотримання встановлених  Статутом КСУ та цим Статутом порядку звітності, періодичності обрання і переобрання статутних органів та їх керівників;

        - виконання осередком рішень керівних органів КСУ та власних рішень, ухвалених відповідно до Статуту КСУ , цього Статуту та чинного законодавства.

        4.2. Для осередку Центральні керівні органи КСУ є керівними органами вищого рівня.

        4.3. Оригінал свідоцтва про реєстрацію осередку та цього Статуту зберігаються у керівника осередку, копії даних документів - у КСУ .

        4.4. Осередок у своїй діяльності керується Статутом КСУ та цим Статутом , що затверджений Загальними зборами осередку та погоджений Президією КСУ.
        4.5. Керівними органами осередку є :
        - Загальні збори;
        - Правління;
        - Голова Правління осередку.

        4.6. Загальні збори осередку є його вищим керівним органом. Чергові Загальні збори скликаються Правлінням осередку не рідше 1 разу на 5 років. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані за рішенням Правління осередку, наказом Голови Правління осередку, рішенням Президентської Ради КСУ, Президії КСУ чи Президента КСУ у тому ж порядку, що і чергові Загальні збори. На чергових та позачергових звітно-виробних Загальних зборах обов'язкова присутність офіційного спостерігача КСУ, що призначається Головним управлінням КСУ чи Президентом КСУ.
        4.7. Загальні збори є легітимними за умови присутності на них більшої половини сленів КСУ, що перебувають на обліку в осередку.
        4.8. Усі рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку, присутніх на Загальних зборах, шляхом відкритого голосування, за виключенням рішень щодо припинення діяльності осередку, та внесення змін та доповнень до Статуту осередку, які приймаються 3/4 голосів членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку, присутніх на Загальних зборах
        4.9.  Окремі рішення на Загальних зборах за їх рішенням можуть прийматися шляхом таємного голосування.

        4.10. Повноваження Загальниз зборів :
        - затверджують Статут осередку та вносять зміни та доповнення до нього з обов'язковим подальшим погодженням Президією КСУ;

        - визначають основні напрямки діяльності осередку, його цілі та завдання;

        - обирають Голову Правління осередку 5 років та відкликають його у разі потреби;

        - визначають кількісний склад Ревізійної комісії осередку та обирають Голову Ревізійної комісії та його членів строком на 5 років та відкликають їх у разі потреби;

        - реалізують право власності на майно осередку та в разі необхідності покладають окремі функції щодо господарського управління майном на Правління осередку;

        - обирають делегатів на З'їзд КСУ;

        - приймають рішення щодо припинення діяльності осередку за процедурою, визначеною Розділом VIII цього Статуту;

        - приймають інші рішення щодо діяльності осередку.
        4.11.    У період між Загальними зборами діяльністю осередку керує Правління осередку.

        4.12.    Засідання Правління осередку скликаються Головою Правління осередку не рідше 1 разу на рік та є легітимним у разі присутності на них більшої половини членів Правління осередку.

        4.13.    Рішення Правління осередку є легітимним у разі голосування за нього більшої половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів голос Голови Правління осередку є вирішальним.
        4.14.    У засіданнях Правління осередку  з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Ревізійної комісії осередку.
        4.15.    Повноваження Правління осередку:

        - скликає чергові та позачергові Загальні збори, встановлює квоту представництва та визначає місце та час проведення Загальних зборів;
        - розподіляє функціональні обов'язки серед членів Правління;

        - з обраного Загальними зборами складу Правління обирає заступника Голови Правління осередку на термін повноважень Правління осередку та відкликають його у разі потреби;

        - приймає рішення про прийом нових членів до КСУ та взяття на облік в осередку та щодо припинення членства в КСУ та зняття з обліку в осередку;

        - веде в осередку облік ( знімає з обліку ) членів КСУ.

        Рішення про прийняття до членів КСУ та взяття на облік в осередку набуває чинності з моменту його прийняття. Рішення про примусове припинення членства ( виключення ) набуває чинності у порядку, передбаченому Статутом осередку ;

        - може створювати постійні або тимчасові консультативно-дорадчі та робочі органи осередку, визначає їх склад та затверджує Положення про їх діяльність;
        - може делегувати будь-яку частину своїх повноважень  Голові Правління осередку;

        - приймає інші рішення щодо діяльності осередку, які не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів осередку або передані Загальними зборами на розгляд Правління.

        4.16.  Голова Правління осередку.
        - без доручення представляє осередок у зовнішніх стосунках;

        - має право підпису фінансових та інших офіційних документів осередку та вчинення дій від імені осередку;

        - скликає засідання Правління, організовує їх підготовку та головує на них;

        - у разі створення штатного апарату затверджує його структуру та штатний розклад;

        - здійснює контроль за рухом фінансів та матеріальних цінностей осередку;

        - сприяє виконанню рішень керівних органів КСУ та осередку;

        - видає доручення на представництво та здійснення окремих функцій від імені осередку.

        4.17.   У разі відсутності Голови Правління осередку його посадові обов'язки виконує заступник Голови Правління або один з членів Правління, призначений наказом Голови Правління на виконання його посадових обов'язків окрім підпису фінансових документів осередку.

        4.18.   Ревізійна комісія осередку - контрольний орган осередку, який відповідно контролює і перевіряє статутну та фінансову діяльність осередку, здійснює контроль за дотриманням етики в осередку.

        Голова та члени Ревізійної комісії осередку обираються Загальними зборами, заступник Голови Ревізійної комісії осередку обирається на першому засіданні Ревізійної комісії на термін повноважень Ревізійної комісії.

        4.19.   Голова, заступник Голови та члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу керівних органів осередку.

        4.20.   Голова Ревізійної комісії осередку може брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

        4.21.   Діяльність Ревізійної комісії осередку регламентується Положенням про контрольні органи КСУ, затвердженим Президією КСУ.

 

   

 

Розділ V

Членство в КСУ ( взяття на облік в осередку ) та вибуття з неї ( зняття з обліку ).

Права і обов'язки членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку.

 

         5.1. КСУ має індивідуальне, колективне та почесне членство. Членство в КСУ є фіксоване.

         5.2. Осередок базується на фіксованому індивідуальному та почесному членстві.

         5.3. Індивідуальним членом КСУ та перебувати на обліку в осередку, може бути громадянин України, громадянин іншої держави чи громадянин без громадянства віком від 18 років, який визнає та виконує цей Статут, Статут КСУ та своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань осередку та КСУ, сплачує членські внески.

         5.4. Почесне членство регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ.

         5.5. Звання " Почесний Член " в КСУ може бути присвоєно члену КСУ, що знаходиться на обліку в осередку, за рішенням керівних органів КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення породних собак.

        5.6. Вступ до КСУ та взяття на облік в осередку здійснюється на підставі особистої заяви бажаючого вступити до КСУ, поданої до Правліня осередку.

        5.7. Правління осередку зобов'язано щорічно наприкінці року інформувати Головне правління КСУ щодо чисельності членів КСУ, які перебувають на обліку в осередку.

       5.8. Члени КСУ, що перебувають на обліку в осередку, сплачують членські внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків регламентуються Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.

       5.9. Членство в КСУ членів КСУ , що перебувають на обліку в осередку, припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до Правління осередку.

       5.10     Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, може бути виключеним із членів КСУ та знятий з обліку в осередку за рішенням Правління осередку у примусовому порядку за :

       - грубе порушення положень цього Статуту, Статуту КСУ, Статуту МКФ або чинного законодавства;

       - завдання репутації осередку або КСУ своєю діяльністю суттєвої шкоди( матеріальної або моральної );

       - невиконання рішень керівних органів КСУ або осередку, виданих у межах їх компетенції;

       - жорстоке поводження із собаками;

       - несплату внесків протягом року;

       - порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

       5.11.    Припинення членства у КСУ та зняття з обліку в осередку ( за власним бажанням або в примусовому порядку ) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу статутних органів осередку, куди її було обрано чи призначено.

       5.12.    Рішення про примусове виключення із членів КСУ та знятття з обліку в осередку може бути оскаржено до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією.

       5.13.    Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.

       5.14.    Вступ до членів КСУ та взяття на облік в осередку повторно примусово виключеного члена КСУ можливий не раніше нвж через 6 місяців за умови усунення порушеннь та гарантування недопущення їх повторно.

       5.15.    Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, має право:

       - здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань осередку та КСУ;

       - обирати та бути обраним делегатом на З'їзд КСУ;

       - брати участь у Загальних  зборах осередку;

       - брати участь у З'їзді КСУ в разі обрання його делегатом від осередку;

       - вносити на розгляд керівних органів осередку та КСУ будь-які питання, пов'язані з діяльністю осередку та КСУ, та вживати заходів щодо їх вирішення;

       - отримувати інформацію з питань діяльності осередку та КСУ;

       - подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу або посадової особи осередку або КСУ - оскаржувати це рішення до відповідних керівних органів, Конфліктно-правової комісії КСУ;

       - брати участь у засіданнях керівних органів осередку та КСУ при розгляді відповідними органами питань, що їх стосуються;

       - з власної ініціативи припинити членство в КСУ та знятися з обліку в осередку.

       5.16.    Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, зобов'язаний:

       - дотримуватись положень Статутів осередку, КСУ та МКФ;

       - сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

       - брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів осередку та КСУ;

       - дотримуватись норм моралі та етики;

       - бути відповідальним за якість поголів'я собак, які використовуються ним в племінному розведенні;

       - сплачувати членські внески;

       - виконувати свої обов'язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.

Розділ VI

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна осередку, порядок звітності

       6.1. Осередок є неприбутковою організацією.

       6.2. У власності осередку можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання його статутних завдань та статутних завдань КСУ.

       6.3. Осередок набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, установами та організаціями, а також на майно придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених  законом.

       6.4. Осередок також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

      6.5. Осередок самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та не рухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття  якого не забороняється законодавством України.

      6.6. Окрім цього осередку може надаватися в оперативне управління з боку КСУ майно КСУ, при цьому дане майно залишається власністю КСУ.

      6.7. Право власності осередку реалізують Загальні збори осередку. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені Загальними зборами осередку на Правління осередку.

      6.8. Джерелами формування коштів осередку є:

       - кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

       - пасивні доходи;

       - кошти або майно, які надходять від ведення осередком основної діяльності;

       - дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних  цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;   

       - надходжень від створених осередком госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

      6.9. Кошти та майно осередку  спрямовуються на виконання статутних завдань осередку та КСУ.

      6.10. Осередок та створені ним госпрозрахункові установи та організації, засновані підприємства в установленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Осередок у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.

Розділ VII

Порядок внесення змін та доповнень до Статуту осередку

      7.1. Право внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту осередку має кожен член КСУ, що перебуває на обліку в осередку.

      7.2. Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до Статуту КСУ, що затверджується Президентом КСУ.

      7.3. Зміни до Статуту осередку приймаються рішенням  Загальних зборів осередку, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ присутніх на Загальних зборах членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку, та підлягають обов’язковому їх погодженню Презідією КСУ.

      7.4. Зміни та доповнення, внесені до статутних документів осередку, підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.

Розділ VIII

Порядок припинення діяльності осередку

        8.1. Діяльність осередку може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації

         Осередок може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾ присутніх на загальних зборах членів КСУ, що перебувають на обліку в КСУ, та погоджено Призидією КСУ або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

         Загальні збори осередку або суд в разі прийняття рішення про припинення діяльності осередку призначають ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строки припинення осередку  відповідно до чинного законодавства України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами осередку.

      8.2. Якщо рішення про припинення діяльності осередку прийнято Загальними зборами, всі питання про використання майна та коштів осередку вирішуються обраною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та Статуту осередку, до складу ліквідаційної комісії обов’язково входить предстаник КСУ. При цьому всі активи осередку повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету держави згідно з чинним законодавством.

           Якщо рішення про ліквідацію осередку прийнято в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, повязані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавс

[ Вход на сайт ]


[ Поиск ]

[ Календарь ]
«  Сентябрь 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

[ Архив записей ]

[ Друзья сайта ]
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • [ Статистика ]

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2020Бесплатный конструктор сайтов - uCoz