Приветствую Вас Гость | RSS
Чернівецький міський осередок Кінологічної Спілки України
Главная | Статут | Регистрация | Вход
  Розділ V

Членство в КСУ (взяття на облік в осередку)

та вибуття з неї (зняття з обліку).

Права і обов’язки членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку.

 

5.1.          КСУ має індивідуальне, колективне та почесне членство. Членство в КСУ є фіксоване.

5.2.          Осередок базується на фіксованому індивідуальному та почесному членстві.

5.3.          Індивідуальним членом КСУ та перебувати на обліку в осередку, може бути громадянин України, громадянин іншої держави чи громадянин без громадянства віком від 18 років, який визнає та виконує цей Статут, Статут КСУ та своєю діяльністю сприяє досягненню мети та здійсненню завдань осередку та КСУ, сплачує членські внески.

5.4.          Почесне членство регламентується Положенням про почесне членство, затвердженим Президією КСУ.

5.5.          Звання „Почесний член” в КСУ може бути присвоєно члену КСУ, що знаходиться на обліку в осередку, за рішенням керівних органів КСУ за особливо важливі досягнення у справі збереження і поповнення породних собак.

5.6.          Вступ до КСУ та взяття на облік в осередку здійснюється на підставі особистої заяви бажаючого вступити до КСУ, поданої до Правління осередку.

5.7.          Правління осередку зобов’язано щорічно наприкінці року інформувати Головне управління КСУ щодо чисельності членів КСУ, які перебувають на обліку в осередку.

5.8.          Члени КСУ, що перебувають на обліку в осередку, сплачують членські внески. Періодичність, розмір та порядок сплати членських внесків регламентуються Положенням про внески, затвердженим Президією КСУ.

5.9.          Членство в КСУ членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку, припиняється за власним бажанням, шляхом подання письмової заяви до Правління осередку.

5.10.      Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, може бути виключений із членів КСУ та знятий з обліку в осередку за рішенням Правління осередку у примусовому порядку за:

-         грубе порушення положень цього Статуту, Статуту КСУ, Статуту МКФ або чинного законодавства;

-         завдання репутації осередку або КСУ своєю діяльністю суттєвої шкоди (матеріальної або моральної);

-         невиконання рішень керівних органів КСУ або осередку, виданих у межах їх компетенції;

-         жорстоке поводження із собаками;

-         несплату внесків протягом року;

-         порушення кінологічної етики та загальновизнаних етичних норм.

5.11.      Припинення членства у КСУ та зняття з обліку в осередку (за власним бажанням або в примусовому порядку) тягне за собою одночасне виключення відповідної особи зі складу статутних органів осередку, куди її було обрано чи призначено.

5.12.      Рішення про примусове виключення із членів КСУ та зняття з обліку в осередку може бути оскаржено до Президії КСУ після попереднього розгляду Конфліктно-правовою комісією.

5.13.      Виключеним членам КСУ членські внески не повертаються.

5.14.      Вступ до членів КСУ та взяття на облік в осередку повторно примусово виключеного члена КСУ можливий не раніше ніж через 6 місяців за умови усунення порушень та гарантування недопущення їх повторно.

5.15.      Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, має право:

-         здійснювати діяльність з метою реалізації статутних завдань осередку та КСУ;

-         обирати та бути обраним до керівних та контрольних органів, постійних комісій осередку;

-         обирати та бути обраним делегатом на З’їзд КСУ;

-         брати участь у Загальних зборах осередку;

-         брати участь у З’їзді КСУ в разі обрання його делегатом від осередку;

-         вносити на розгляд керівних органів осередку та КСУ будь-які питання, пов’язані з діяльністю осередку та КСУ, та вживати заходів щодо їх вирішення;

-         отримувати інформацію з питань діяльності осередку та КСУ;

-         подавати пропозиції, заяви, апеляції до будь-якого органу осередку та КСУ;

-         при незгоді з рішеннями будь-якого органу або посадової особи осередку або КСУ – оскаржувати це рішення до відповідних керівних органів, Конфліктно-правової комісії КСУ;

-         брати участь у засіданнях керівних органів осередку та КСУ при розгляді відповідними органами питань, що їх стосуються;

-         з власної ініціативи припинити членство в КСУ та знятися з обліку в осередку.

5.16.      Член КСУ, що перебуває на обліку в осередку, зобов’язаний:

-         дотримуватись положень Статутів осередку, КСУ та МКФ;

-         сприяти поширенню мети та завдань КСУ;

-         брати активну участь у здійсненні статутних завдань та заходів осередку та КСУ;

-         дотримуватись норм моралі та етики;

-         бути відповідальним за якість поголів’я собак, які використовуються ним в племінному розведенні;

-         сплачувати членські внески;

-         виконувати свої обов’язки з гідністю і відповідальністю за чистоту генофонду собак України.

Розділ VI.

Джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна осередку, порядок звітності

 

6.1.          Осередок є неприбутковою організацією.

6.2.          У власності осередку можуть бути кошти та інше майно, необхідне для здійснення та виконання його статутних завдань та статутних завдань КСУ.

6.3.          Осередок набуває право власності на кошти та інше майно, передане йому засновниками, членами або державою в установленому законом порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвувань громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.4.          Осередок також має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності, створених ним госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.5.          Осередок самостійно володіє, користується та розпоряджається власним рухомим та нерухомим майном, коштами, обладнанням, спорудами, транспортними засобами та іншим майном, набуття якого не забороняється законодавством України.

6.6.          Окрім цього осередку може надаватися в оперативне управління з боку КСУ майно КСУ, при цьому дане майно залишається власністю КСУ.

6.7.          Право власності осередку реалізують Загальні збори осередку. Окремі функції щодо господарського управління майном можуть бути покладені Загальними зборами осередку на Правління осередку.

6.8.          Джерелами формування коштів осередку є:

-         кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

-         пасивні доходи;

-         кошти або майно, які надходять від ведення осередком основної діяльності;

-         дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;

-         надходжень від створених осередком госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

6.9.          Кошти та майно осередку спрямовуються на виконання статутних завдань осередку та КСУ.

6.10.      Осередок та створені ним госпрозрахункові установи та організації, засновані підприємства в установленому законодавством порядку ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність. Осередок у встановленому порядку подає фінансовим органам декларації про свої фінансові надходження та витрати.


 

Розділ VII

Порядок внесення змін та доповнень до Статуту осередку

 

7.1.          Право внесення пропозицій щодо змін та доповнень до Статуту осередку має кожен член КСУ, що перебуває на обліку в осередку.

7.2.          Процедурний порядок внесення до розгляду таких пропозицій регламентується Положенням про внесення змін до Статуту КСУ, що затверджується Президентом КСУ.

7.3.          Зміни до Статуту осередку приймаються рішенням Загальних зборів осередку, якщо за таке рішення проголосувало не менше ¾ присутніх на Загальних зборах членів КСУ, що перебувають на обліку в осередку, та підлягають обов’язковому їх погодженню Президією КСУ.

7.4.          Зміни та доповнення, внесені до статутних документів осередку, підлягають обов’язковій реєстрації у встановленому законодавством порядку.


Розділ VIII

Порядок припинення діяльності осередку

 

8.1. Діяльність осередку може бути припинена в результаті передання всього майна, прав та обов’язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Осередок може бути реорганізований або ліквідований на підставі рішення Загальних зборів, рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ¾ присутніх на Загальних зборах членів КСУ, що перебувають на обліку в КСУ, та погоджено Президією КСУ або за рішенням суду у порядку, встановленому законодавством України.

Загальні збори осередку або суд в разі прийняття рішення про припинення діяльності осередку призначають ліквідаційну комісію та встановлюють порядок і строки припинення осередку відповідно до чинного законодавства України. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами осередку.

8.2. Якщо рішення про припинення діяльності осередку прийнято Загальними зборами, всі питання про використання майна та коштів осередку вирішуються обраною ними ліквідаційною комісією відповідно до чинного законодавства України та Статуту осередку, до складу ліквідаційної комісії обов’язково входить представник КСУ. При цьому всі активи осередку повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до бюджету держави згідно з чинним  законодавством.

Якщо рішення про ліквідацію осередку прийнято в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов'язані з його ліквідацією, вирішуються в межах чинного законодавства відповідно до рішення суду.

8.3. При реорганізації  усі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з реорганізацією осередку, вирішуються Загальними зборами.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

[ Вход на сайт ]


[ Поиск ]

[ Календарь ]
«  Июнь 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

[ Архив записей ]

[ Друзья сайта ]
 • Официальный блог
 • Сообщество uCoz
 • FAQ по системе
 • Инструкции для uCoz

 • [ Статистика ]

  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0

  Copyright MyCorp © 2019Бесплатный конструктор сайтов - uCoz